PT

  • آزمون مایعات نافذ ( PT )

    يكي از روشهاي تشخيص ناپيوستگي ها يا عيوب سطحي در فلزات، آزمون مايعات نافذ(PT) مي باشد. بازرسي به روش مايعات نافذ يكي از معمول ترين روش هاي آزمون هاي غيرمخرب می باشد كه نسبت به ساير روش ها نیاز به هزینه و مهارت کمتری دارد. سطح قطعه آزمون با استفاده از يك مایع نافذ از نوع مرئي يا فلورسنت پوشانده مي شود. مايع نافذ اضافي از روي سطح قطعه پاک شده و سپس ماده آشکارساز  اعمال مي شود. مايع نافذ داخل عيوب سطحي توسط ماده آشکارساز به سطح قطعه كشيده مي شود. چنانچه مايع نافذ از نوع مرئي بكار رود، با بروز اختلاف رنگ زمينه روي سطح قطعه بصورت موضعي، تشخيص محل عيوب ممكن مي شود. در مايعات نافذ از نوع فلورسنت از لامپ فرابنفش جهت مشاهد نشانه هاي عيوب استفاده مي شود.