VT

 • آزمون چشمی ( VT )

  آزمون چشمی یکی از رایج ترین آزمون ها و بهترین تعریف برای آزمون های غیرمخرب می باشد. روش بازرسی چشمی نیازمند وجود روشنایی و نور کافی بر روی سطح قطعه و قدرت دید مناسب برای بازرس است.
  با توجه به اینکه آزمون چشمی بیشترین تأثیر را بر کیفیت قطعات خواهد داشت لذا نیازمند آموزش های زیادی نظیر داشتن اطلاعات در مورد محصول و فرآیندهای تولید آن، پیش بینی شرایط سرویس و بهره برداری قطعه، محدوده پذیرش عیوب و چگونگی ثبت و نگهداری گزارش ها بوده و نیازمند تجهیزات و امکانات مختص خود می باشد.
  همچنین این حقیقت وجود دارد که تمامی عیوب یافت شده توسط دیگر روشهای آزمون های غیرمخرب (NDT) سرانجام باید توسط بازرسی چشمی نیز به اثبات برسند. روشهای رایج و معمول NDT نظیر MT و PT در واقع راههای علمی ساده ای هستند تا ناپیوستگی ها بهتر با چشم دیده شوند.
  تجهیزات مورد نیاز در بازرسی چشمی به روش مستقیم، اغلب ساده می باشند. این تجهیزات شامل انواع گیج های جوش، متر، کولیس، میکرومتر، خط کش، چراغ قوه، ذره بین و ... می باشند.
  لنزهای نوری نظیر بوراسکوپ امکان تست و بازرسی سطوح دورتر و غیرقابل دسترسی را فراهم ساخته و تجهیزات پیچیده تری نظیر فایبراوپتیک نیز امکان بازرسی و رؤیت کانال ها و سوراخ های بسیار کوچک را به بازرس میدهد. اکثر این تجهیزات دارای قابلیت نصب دوربین جهت ثبت مستندات می باشند.