بازرسی سازه های فلزی و ساختمانی


امروزه با گسترش و رونق پروژه های عظیم ساختمانی و عمرانی استفاده از سازه های فلـزی بخش عمده ای از عملیات اجرائی چنین پروژه هایی را شامل می شود در این راستا عملیات جوشکاری به عنوان روش اصلی پیوند عناصرسازه های فولادی بکار می رود. استفاده از روش های متداول جوشکاری در اتصالات نیـازمند رعایت اصول و اجرای دقیق آنها می بـاشد که حصول اطمینان از کیفیت اجرای آنها برای صاحبان و ذینفعان این پروژها از اهمینت فوق العاده برخوردار می باشد.
شرکت تکین کو با در اختیار داشتن کادر مجرب و کارآزموده و همچنین گواهینامه های تائید صلاحیت از مزاجع ذیصلاح ملی و بین المللی خدمات بازرسی سازه های فلزی خود را مطابق با الزامات استاندارد کنترل کیفی جوشکاری مواد ذوبی ISIRI/ISO 3834 وAWS D1.1 و مشتمل بر خدمات ذیل به مشتریان و کارفرمایان خود ارائه می نماید.


• آموزش انواع فرآیندهای جوشکاری، آزمون و صدور گواهینامه های ملی
• ارائه مشاوره در کلیه امور مهندسی جوش و تستهای غیرمخرب (NDT)
• بازرسی فنی و نظارت عالیه
• خدمات تستهای غیرمخرب و مخرب (NDT,DT)
• مشاوره و ارائه راهکارهای فنی و مهندسی
• آموزش و انتقال تکنولوژی ساخت، اجرا و نظارت کلیه سازه های فلزی.
• انطباق WPS تهیه شده توسط مجری پروژه با استاندارد مورد نظر
• انجام آزمایشهای تایید دستور العمل جوشکاری (PQR)
• ارزیابی جوشکاران و صدور کارت صلاحیت
• آزمایش و کنترل کلیه وسایل مرتبط با عملیات جوشکاری
• آزمایش و کنترل الکترود و مواد مصرفی جوشکاری
• بازرسی و کنترل آماده سازی قطعات
• کنترل درجه حرارت فلز و عملیات پیش گرما
• کنترل دقیق ترتیب و توالی جوشکاری جهت پیشگیری از پیچیدگی
• شماره گذاری قطعات و تهیه گزارش روزانه از عملیات جوشکاری
• بازرسی چشمی ۱۰۰% جوشها
• اجرای سایر آزمایشهای غیر مخرب با درصد تعیین شده
• نظارت بر انجام تعمیر کلیه جوشهای معیوب
• مستندسازی و تهیه گزارشهای بازرسی فنی
• صدور گواهی کیفیت جوش سازه فولادی