Vacuum Box

 • بازرسی نشت یابی ( Vacuum Box )

  این آزمون بیشتر در تعمیر و نگهداری تجهیزات صنعتی کاربرد دارد. اساس روش آزمون نشت یابی بر اساس اختلاف فشاری است که بین محیط داخلی مورد آزمون و محیط خارج ایجاد شده و یا به صورت خودبخودی وجود دارد. به دلیل اختلاف فشار یک جریان خودبخودی در محل عیب (که این عیب به دو طرف ضخامت راه دارد) به وجود می آید که منجر به شناسایی محل عیب می شود. نشت یابی با روش ها و تکنیک های مختلفی در صنعت قابل انجام است که این تکنیک ها عبارتند از:
  ⦁    Mass Spectrometer
  ⦁    Halogen Leak Detect
  ⦁    Immersion Test
  ⦁    Bubble Leak Test
  ⦁    Hydrostatic Test
  ⦁    Pressure Change Test
  مزایای روش نشتی یابی:
  ⦁    شناسایی عیوب بسیار ریز
  ⦁    شناسایی و تخمین دقیق نرخ نشتی
  معایب روش نشتی یابی:
  ⦁    زمان بر بودن تست
  ⦁    فقط جهت شناسایی عیوبی که به دو طرف ضخامت قطعه راه دارند، استفاده می شود.