نظارت کارگاهی


مطابق اصول مدیریت پروژه ، چهار عامل موفقیت در انجام یک پروژه عبارتند از شرح کار (scope) ، هزینه (cost) ، زمان (time) و کیفیت (quality) . پيچيدگي تكنولوژيكي، تنوع تخصصهاي مورد نياز، نامناسب بودن طراحي‌ها، حجم عظيم فعاليتها و همچنين تعدد عوامل اجرایی و افراد حقیقی و حقوقی درگير در پروژه، همگي از مسائلي هستند كه اغلب مجريان طرح را در پروژه هاي بزرگ و پيچيده از رسيدن به اهداف پروژه باز مي دارند.
شرکت تکین کو با در اختیار داشتن کادری مجرب در همه زمینه مورد نیاز فنی و مهندسی جهت پروژه های معظم عمرانی بخصوص در حوزه صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی و سابقه طولانی در امر مدیریت پیمان و نظارت کارگاهی بعنوان عامل چهارم در قراردادها خدمات خود را با هدف هماهنگي و يكپارچگي بيشتري ميان مراحل طراحي ، تامین کالا و ساخت به مشتریان و مجریان طرح های عمرانی در سر فصل های ذیل ارائه نماید.

1- خدمات تدوین روش و سازمان اجرا

1-1- بررسی و اظهارنظر در مورد روشهای اجرا و پیشنهاد روش مطلوب آن به کارفرما
1-2- تفکیک خدمات و عملیات طرح به پروژه ها و فعالیتهای مختلف از نظر واگذاری به عوامل اجرایی (مهندسان مشاور ، سازندگان و فروشندگان ، بازرسان فنی و پیمانکاران) و تعیین فصل مشترک آنها با توجه روش انتخاب شده برای اجرای طرح .
1-3- بازبینی و اظهار نظر در مورد فناوری انتخاب شده برای تهیه و اجرای طرح
1-4- تهیه نمودار سازمان اجرای ی طرح و تعیین شرح کلی وظایف عوامل اجرایی و نحوه ی ارتباط بین آنهابرای انجام فعالیتهای مختلف مهندسی ، تدارک کالا ، ساختمان و نصب ، راه اندازی ، بهره برداری و تحویل با توجه روش انتخاب شده برای اجرای طرح
1-5- تعیین روش گردش کارها برای انجام فعالیتهای مختلف مهند سی ، تدارک کالا ، ساختمان و نصب ، راه اندازی ، بهره برداری آزمایشی و تحویل و تهیه فرمها ، دستورالعملها و مدارک مربوط
1-6- ایجاد و حفظ هماهنگی بین فعالیتهای طرح و عوامل اجرایی آن

2- خدمات برنامه ریزی و کنترل طرح

2-1- تهیه برنامه کلی به تفکیک پروژه ها برای انجام فعالیتهای طرح شامل :مهندسی ، تدارک کالا ، ساختمان و نصب ، بهره برداری آزمایشی ، راه اندازی و تحویل در چارچوب مدت تصویب شده برای اجرای طرح و اخذ تأیید کارفرما
2-2- تهیه برنامه مالی طرح به تفکیک پروژه ها
2-3- ایجاد سیستم کنترل پروژه منظور کنترل پیشرفت طرح و هزینه آن
2-4- بررسی و تصویب برنامه تفضیلی فعالیتهای طرح تهیه شده بوسیله مهندسان مشاور ، سازندگان و فروشندگان ، بازرسان فنی ، پیمانکاران و سایر عوامل اجرایی
2-5- دریافت گزارشهای ماهانه فعالیتهای طرح از عوامل اجرایی مربوط و بررسی آنها
2-6- تهیه گزارش م هانه جمعبندی شده پیشرفت فعالیتهای طرح و مقایسه کار و هزینه انجام شده با برنامه زمانی و بودجه ، تحلیل انحراف از برنامه زمانی و بودجه ، ارائه راه حل برای جبران آنها و پی ش بینی هزینه سه ماه آینده
2-7- بهنگام کردن برنامه ها در دوره های تعیین شده در اسناد و مد ارک قرارداد با توجه به پیشرفت کار و براساس گزارشها و تحلیل های دریافتی

3- خدمات ارجاع کار

3-1- تعیین و پیشنهاد ضوابط اختصاصی انتخاب مهندسان مشاور و بازرسان فنی و سایر خدمات مشاوره برای انجام خدمات مهندسی ، بازرسی فنی ، نظارت ، انجام آزمایشهای کنترل کیفیت و تهیه سیستمهای عملیاتی و اطلاعات مدیریت و اخذ تأیید کارفرما
3-2- تهیه فهرست اسامی مهندسان مشاور ، بازرسان فنی و سایر واحدهای خدمات مشاوره طبق ضوابط تشخیص صلاحیت و ارجاع کار و ضوابط اختصاصی تعیین شده
3-3- انتخاب مناسبترین مهندسان مشاور ، بازرسان فنی و سای ر واحدهای خدمات مشاوره از فهرست تهیه شده و پیشنهاد واگذاری کار به شرکت منتخب به کارفرما
3-4- تهیه اسناد و مدارک قراردادهای مهندسان مشاور ، بازرسان فنی و سایر واحدهای خدمات مشاوره شامل :شرایط عمومی ، شرح خدمات و حق الزحمه برای امضاء و مبادله آن بوسیله کارفرما
3-5- تهیه ضوابط اختصاصی انتخاب سازندگان ، فروشندگان و پیمانکاران برای تدارک کالا و خدمات ساختمانی و نصب و اخذ تأیید کارفرما
3-6- تهیه فهرست اسامی سازندگان ، فروشندگان و پیمانکاران ذیصلاح برای انجام مناقصه ، تدارک کالا ، خدمات ساختمانی و نصب با رعایت ضوابط تشخیص صلاحیت و ارجاع کار و ضوابط اختصاصی تعیین شده و اخذ تأیید کارفرما
3-7- برگزاری مناقصه برای تدارک کالا و عملیات ساختمانی و نصب ، تعیین برنده مناقصه با نظر کارفرما ، آماده کردن اسناد مدارک پیمان برای امضاء و مبادله آن بوسیله کارفرما


4- خدمات هماهنگی و مدیریت اجرای قرارداده

4-1- خدمات مهندسی

4-2- خدمات کالا ( تدارک مواد ، مصالح و تجهیزات )
4-3- خدمات ساختمانی و نصب
4-4- خدمات نظارت (کنترل کیفیت)
4-5- خدمات راه اندازی ، بهره برداری آزمایشی و تحویل
4-6- خدمات مربوط به دوره بهره برداری

5- خدمات برآورد ، کنترل پرداختها ،امور حقوقی قراردادها

5-1- بازبینی و بهنگام کردن برآورد هزینه خدمات و نیازهای مهندسی ، تدارک کالا ، بازرسی فنی ، ساختمانی و نصب ، را ه اندازی ، بهره برداری آزمایشی و تحویل ، به من ظور ارجاع کارها و خدمات و عقد قراردادهای مربوط
5-2- بررسی و اظهارنظر در مورد بودجه و اعتبارات پیش بینی شده طرح به منظور اصلاح برنامه مالی طرح
5-3- کنترل و تأیید ضمانتنامه های ارائه شده از سوی مهندسان مشاور ، سازندگان و پیمانکاران
5-4- کنترل و تأیید پرداخته ا و صورتحسابهای رسیدگی شده بوسیله مهندس مشاور طرح به منظور پرداخت از سوی کارفرما
5-5- تأیید تغییر مقادیر کارها و مبالغ اضافی یا نقصانی پیمانها
5-6- حصول اطمینان از انطباق هزین ه های طرح با بودجه مصوب ، بازنگری هزین ه های پیش بینی نشده در دوره های مناسب و حصول اطمینان از تأمین و تخصیص مناسب آنها
5-7- تحلیل و بررسی مسائل قراردادی و اعلام نظر در مورد دعاوی مهندسان مشاور ، سازندگان و فروشندگان ، بازرسانی فنی و پیمانکاران و رسیدگی اختلاف آنها
5-8- بررسی و تأیید قیمتهای جدید پیشنهادی پیمانکاران
5-9- رسیدگی تأخیر قراردادها و تعیین میزان مجاز و غیرمجاز آنها و تهیه گزارش مربوط و ارائه به کارفرما .
5-10- پیگیری برقراری انواع بیمه های لازم ، پیگیری امور بیمه و وصول خسارت در مواقع بروز خسارت
5-11- کنترل انجام تعهدات قراردادی و رعایت مفاد قراردادها
5-12- تأیید آزاد کردن تضمینهای قراردادها پس از حصول اطمینان از انجام کامل تعهدات آنها