Olympus-AGR & SIUI

 آشنایی با روش: این روش از جديدترين متدهاي بازرسي التراسونيك ميباشد. در اين سيستم با استفاده از چندين پيزوالكتريك در كنار يكديگر جهت ارسال و دريافت امواج به كمك پردازندههاي قوي، تحولي در تستهاي غيرمخرب بوجود آمدهاست. در بازرسي جوش از این روش همچون روش معمول التراسونيك، از امواج فراصوتي جهت تشخيص و بررسي عيوب استفاده ميشود با اين تفاوت كه در این روش پرابهاي چند المانه جايگزين پرابهاي تكالمانه گرديده و استفاده از اسكن الكترونيكي ضمن كاهش زمان بازرسي ، جايگزين اسكن مكانيكي ميشود.

   توانمندیها:1-    در اختيار داشتن يك سند دائمي از كليه مراحل بازرسي و اسكن
2-    بازرسین میتوانند کل طول جوش را جهت تطبیق با نتایج ارائهشده مجددا تفسیر نمایند.
3-    نمايش تصوير همزمان A-Scan, C-Scan, B-Scan در صفحه نمايش
4-    به همراه گزارشات، تصاویر هر سه اسکن بصورت فایل یا چاپی قابل ارائه میباشند. وجود این تصاویر یکی از مهمترین مزیتها جهت تشخیص مناسب عیوب میباشد.
5-    نمايش سه تصوير End View و Top View, Side View از عيب
6-    امكان بررسي دقيق عمق و اندازه ناپيوستگي
7-    عدم نیاز دسترسي به دو طرف قطعه كار
8-    امكان بازرسي قطعات ضخيم
9-    تغيير زواياي تابش با يك پروب ( با ابزار شكست الكترونيكي)
10-    امكان بازرسي اشكال پيچيده
11-    حساسيت خوب نسبت به تشخيص انواع عیوب جوش
12-    قابلیت ارائه گزارش تعمیراتی بر اساس حد تعیین شده توسط کارفرما
13-    قابليت ارائه گزارش ديجيتالي و چاپي تمام رنگی توسط نرمافزار سيستم
14-    قابليت انجام آزمون با سرعت 10 تا 50 متر در یک شیفت کاری و حداکثر 150 متر در روز با سه شیفت کاری

  کاربردها:بازرسی و کنترل جوش در خطوط لوله، ظروف تحت فشار و مخازن قطعات و تجهیزات صنعتی مورد استفاده در واحدهای نفتی، گازی و پتروشیمی، نیروگاهی و هوافضایی

 شاخصهای اقتصادی:1-    در صورت جایگزینی با روش رادیوگرافی:
2-    افزايش سرعت بازرسي
این روش به لحاظ راندمان کاری بسیار کاربردی بوده و میتواند در زمان پیشبرد پروژه تاثیر محسوسی داشته باشد. به عنوان مقایسه حتی یک سرجوش نیاز به طی یک چرخه 24 ساعته از مرحله شروع تا تفسیر در تست رادیوگرافی دارد که این زمان در این روش به حد اکثر یک ساعت زمان انجام تست و تفسیر کاهش مییابد.
 کاهش موثر خطرات ایمنی
 از نقطه نظر سیاستگذاری ایمنی، این روش بسیار ساده بوده ولی در روش رادیوگرافی، محدوده زیادی از کارگاه میبایست از افراد عادی تخلیه شده و همچنین پرتونگاری با توجه به خطرات جانی زیاد میبایست همواره تحت نظارت بخش ایمنی انجام گردد. در این روش خطرات ایمنی صرفا به خطرات طبیعی و محیطی محدود شده و بخش عمدهای از مسئولیتهای ایمنی مرتفع میگردد. با توجه به عدم محدودیت ایمنی، انجام کار در تمام ساعات امکانپذیر بوده و این امر موجب بهبود زمان پیشرفت پروژه میشود و همچنین بازرسین محترم این امکان را دارند که در صورت لزوم جهت نظارت در کارگاه حضور داشته باشند.
3-    عدم نیاز دسترسي به دو طرف قطعه كار
در روش رادیوگرافی میبایست دو طرف جوش جهت نصب فیلم و قرار گرفت چشمه دسترس باشد که در این روش ضروري نبوده و با دسترسي به يك طرف قطعه كار نيز بازرسي انجام ميشود.
4-    امكان بازرسي قطعات ضخيم
با توجه به محدودیت چشمههای رادیوگرافی به ضخامتهای پایین و قابلیت نفوذ بالای صوت در این روش امکان بازرسی قطعات بسیار ضخیم نیز میسر میباشد.
5-    ارائه گزارش در زمان اجرای عملیات بازرسی به گونهای که عملیات تعمیراتی میتواند همزمان با بازرسی آغاز گردد.
6-    منطبق بودن بر کد و استانداردهای بین المللی (API, ASME, ASTM & …)
7-    پايين آمدن زمان بازرسي به دليل سرعت مناسب اين روش

  گزارش : براي استفاده صنعتی از اين سيستم، نرمافزاري توليد شده است كه دادههای ارسالی در محدوده زاویهای خاصی را پردازش ميكند و در زمان اجرای عملیات بازرسی گزارش را آماده ميسازد.
گزارش كار با نرمافزار ويژه دستگاه تهيه شده كه شامل سه بخش میباشد:
بخش اول در این بخش ( صفحات ابتدایی هر گزارش ) معمولا اطلاعات اصلی در مورد آزمون موجود میباشد.

 بخش دوم در این بخش معمولا اطلاعات خلاصهای از کلیه نواحی مورد آزمون بصورت یک یا چند جدول گردآوری شده است .
بخش سوم در این بخش معمولا اطلاعات هر ناحیه مورد آزمون بصورت تفکیکی گردآوری شده است .

    دانلود های این بخش