آشنایی با روش:

در این روش از امواج فراصوتی برای آشکارسازی عیوب و تعیین محل آنها استفاده میشود. حوزهی شنوایی انسان محدود به امواج صوتی با فرکانس 20 تا 20000 هرتز است و امواجی که دارای فرکانس بالاتر از این میزان باشند را امواج فراصوتی مینامند. فرکانسهایی که معمولا در بازرسی فراصوتی مورد استفاده میشوند در محدوده نیم تا 25 مگا هرتز  قرار دارند. امواج فراصوتی خصوصیاتی مانند نور مرئی دارند و میتوانند باز تابیده، متمرکز و شکسته شوند. این امواج هنگام عبور از سطح مشترک بین دو محیط باز تابیده میشوند. واین ویژگی، اساس بازرسی فراصوتی است. به طوری که در صورت وجود هر گونه ناپیوستگی در قطعه، بخشی از امواج فرا صوتی بازتابیده شده و با بررسی امواج بازتابیده شده میتوان به وجود و محل ناپیوستگیها پیبرد.

 توانمندیها:

-   قابلیت ارائه گزارش A, B, C & D Scan از قطعه مورد آزمون
-   قابلیت ارائه گزارش دو بعدی و سه بعدی از محل معیوب
-    توانایی اجرای آزمون با سرعت بسیار خوب و با استفاده از روش غوطهوری با ماده واسط آب
-    قابلیت ارائه گزارش تعمیراتی بر اساس حد تعیین شده توسط کارفرما
-    قابليت ارائه گزارش ديجيتالي و چاپي تمام رنگی توسط نرمافزار سيستم
-    حساسيت بسیار خوب نسبت به تشخيص خوردگی و کاهش ضخامت
-    آزمون خطوط لوله، مخازن و بدنه ظروف تحت فشار بدون نیاز به برداشتن رنگ
-    قابليت انجام آزمون با سرعت بسیار بالای  10 تا 100 مترمربع در یک شیفت کاری و حداکثر 300 مترمربع در روز با سه شیفت کاری

کاربردها:

بازرسی و کنترل خوردگی خطوط لوله، مخازن و بدنه ظروف تحت فشار از روی رنگ كه از نظر بروز عيوب و انواع خوردگيها از حساسيت بالايي برخوردار هستند.

   شاخصهای اقتصادی:

-    قابليت بازرسي حين سرويس برای خطوط لوله، مخازن و سطوح ظروف تحت فشار از سطح بیرونی تجهیز
-    ارائه گزارش در زمان اجرای عملیات بازرسی به گونهای که عملیات تعمیراتی میتواند همزمان با بازرسی آغاز گردد.
-    منطبق بودن بر کد و استانداردهای بین المللی (API, ASME, ASTM & …)
-    پايين آمدن زمان بازرسي به دليل سرعت مناسب اين روش ( چند مترمربع در روز )
-    عدم نیاز به برداشتن رنگ
-    عدم نیاز به نصب داربست کلی در ارتفاع
-    پايين آمدن زمان بازرسي به دليل سرعت بالاي اين روش (چندصد مترمربع در روز )
-    قابليت بازرسي حين سرويس

 

  گزارش :

 براي استفاده صنعتی از اين سيستم، نرمافزاري توليد شدهاست كه دادههای ارسالی در محدوده ضخامتی خاصی را پردازش ميكند و در زمان اجرای عملیات بازرسی گزارش را آماده ميسازد.
گزارش كار با نرم افزار ويژه دستگاه تهيه میشود كه شامل سه بخش میباشد:
بخش اول در این بخش (صفحات ابتدایی هر گزارش ) معمولا اطلاعات اصلی در مورد آزمون موجود میباشد.
بخش دوم در این بخش معمولا اطلاعات خلاصهای از کلیه نواحی مورد آزمون بصورت یک یا چند جدول گردآوری شده است .
بخش سوم در این بخش معمولا اطلاعات هر ناحیه مورد آزمون بصورت تفکیکی گردآوری شدهاست.

    دانلود های این بخش