Thermo

  آشنایی با روش:

  ‏این روش جهت ارزیابی و تشخیص مناطق تحت تاثیر تنش معرفی شده و اساس آن بر پایه تغییر آرایش و ‏جهت حوزه های مغناطیسی در یک فلز فرو مغناطیس یا پارامغناطیس که تحت تاثیر تنش می باشد، قرار دارد. در این حالت در ضعیفترین ناحیه از سطح مقطع یک تجهیز مانند لوله، تیوب، دیواره ظرف و ... با اعمال تنش ناحیه ای با بیشترین کرنش در مقایسه با کرنش میانگین در کل قطعه ایجاد می شود. نواحی میکروپلاستیک یعنی باندهای لغزشی پایدار و صفحات لغزش در نواحی تمرکز تنش پیش از رسیدن قطعه به تنش تسلیم در تمام سطح مقطع ایجاد می شود. در اطراف نواحی باندهای لغزش و صفحات لغزش حوزه های مغناطیسی به صورت طبیعی هم جهت شده و رشد می کنند و نشتی میدان خود مغناطیسی ایجاد می شود. توزیع غیریکنواخت نشتی میدان خود مغناطیسی به همراه حداکثر اختلاف میدان مغناطیسی در سطح قطعه در حین بازرسی با این روش قابل شناسایی و ثبت می باشد.

 در صورتیکه مواد فرومغناطیس یا پارامغناطیس در میدان مغناطیسی زمین تحت بارگذاری قرار گیرند و در این حالت تنش-کرنش موجب حرکت باندهای لغزش در درون آنها شود آنگاه در اطراف این باندهای لغزش آرایش حوزه های مغناطیسی تغییر کرده و در جهت های معینی از شدت بیشتری برخوردار می شوند این تغییرات ناگهانی در آرایش حوزه های مغناطیسی می تواند نشانه وجود باندهای لغزشی پایدار و فعال و متعاقبا مناطق تمرکز تنش باشد. این تغییرات ناگهانی در آرایش حوزه های مغناطیسی توسط حسگرهای حساس مغناطیسی قابل تشخیص بوده و دستگاه بازرسی این نواحی را در دو بعد مسافت طی شده و میزان شدت نشت میدان خود مغناطیسی ثبت می نماید.

 

    توانمندیها:

1-    حساسيت بسیار خوب نسبت به تشخيص تنش پسماند، ترک و خوردگی
2-    توانایی اجرای آزمون بر روی فلزات فرو مغناطیس و پارامغناطیس
3-    عدم نیاز به بلوک کالیبراسیون، مواد مصرفی و آماده سازی سطحی
4-    توانايي آزمون تجهیزات صنعتی با هر ابعاد، قطر و ضخامت
5-    قابليت انجام تست با سرعت بسيار بالا در حدود نیم متر بر ثانيه
6-    توانایی استفاده از خاصیت مغناطیسی طبیعی مواد و عدم نیاز به ایجاد میدان مغناطیسی مصنوعی
7-    قابلیت ارائه گزارش تعمیراتی بر اساس حد تعیین شده توسط کارفرما
8-    قابليت ارائه گزارش ديجيتالي و چاپي تمام رنگی توسط نرمافزار سيستم
9-    روش توصیه شده کد و استانداردهای بینالمللی ISO 

  کاربردها:


 
1-    بازرسي جوش، کنترل خوردگی و تعیین تنش پسماند در خطوط لوله، تیوب ها، دیواره و سقف مخازن, بدنه ظروف تحت فشار
2-    ارزیابی فنی و تخمین عمرباقیمانده تجهیزات اصلی و جانبی صنایع نیروگاهی
3-    بازرسی خطوط ریلی، تجهیزات و قطعات لوکوموتیو

    شاخصهای اقتصادی:

1-    تشخيص تنش پسماند قبل از وقوع عیوب
2-    جلوگيري از وارد آمدن صدمات ناشي از عیوب
3-    جلوگيري ازتوقفهاي ناخواسته واحدهای صنعتی به علت بروز عیب در تجهیزات
4-    صرفهجويي در هزينهها و بالابردن راندمان توليد سالانه واحد
5-    ارائه اطلاعات كافي براي مديران به منظور برنامهريزي جهت تعويض قطعات و تجهیزات
6-    ارائه گزارش در زمان اجرای عملیات بازرسی به گونهای که عملیات تعمیراتی میتواند همزمان با بازرسی آغاز گردد.
7-    منطبق بودن بر کد و استانداردهای بینالمللی (ISO)
8-    پايينآمدن زمان بازرسي به دليل سرعت بالاي اين روش و عدم نیاز به آماده سازی سطحی
9-    هزینه اجرایی پایینتر نسبت به روشهای دیگر
10-    پوشش کامل کلیه سطوح تجهیز مورد آزمون

 گزارش:

  براي استفاده صنعتی از اين سيستم، نرمافزاري توليد شده است كه دادههای ارسالی در محدوده نشتی میدان مغناطیسی زمین و نشتی میدان خود مغناطیسی را پردازش کرده و در زمان اجرای عملیات بازرسی گزارش را آماده ميسازد.

    دانلود های این بخش