TOFD Lite

    آشنایی با روش:

 این روش بر اساس پديده فيزيكي پراش انرژي صوتي از كنج‌ها و لبه‌هاي موجود در ساختارهاي داخلي اجزا مورد آزمون استوار بوده و در اصل براي بهبود دقت اندازه‌گيري عيوبي كه قبلا با روش‌هاي ديگر شناسايي شده‌اند ابداع گرديدهاست. در این روش از پراش امواج فراصوتي از لبه‌هاي ناپيوستگي (به جاي بازتابش از فصل مشترك آن‌ها) براي اندازه‌گيري دقيق آن استفاده مي‌شود. با برخورد امواج فراصوتي به ناپيوستگي‌هاي خطي مانند ترك، علاوه بر امواج بازتابي معمول، در دو سر آن پراش روي مي‌دهد. در اثر پراش امواج استوانه‌اي شكلي از لبه‌هاي (دو سر) ناپيوستگي منتشر مي‌شوند. پراش در تمامي جهات صورت مي‌گيرد. منشا پراش‌ها لبه‌هاي عيوب است بنابراين و فواصل زماني بين امواج به لبه‌هاي عيوب و در نتيجه اندازه آن‌ها مربوط مي‌شود.

  توانمندیها:

1-    بررسي و ارزيابي آني يكپارچگي جوش، دقت بالا در شناسايي و اندازه‌گيري عيوب و ذخيره اطلاعات آزمون به صورت ديجيتالي
 بالا بودن احتمال شناسايي عيب
2-    دقت بالاي اندازه‌گيري محل و طول عيب
3-    همزمان با اسكن پروب‌ها و جمع‌آوري اطلاعات مي‌توان يكپارچي جوش را روي صفحه نمايش بررسي نمود.
4-    تمامي اطلاعات و نتايج به صورت ديجيتالي بوده و قابل ذخيره و استفاده مجدد در بازرسي هنگام سرويس است.
5-    قابل حمل بودن تجهيزات و سهولت دسترسي به محل آزمون
 با استفاده از سيستم خودكار و به كمك كامپيوتر و نرم افزارهاي پيشرفته، مي‌توان سيگنال‌ها را به سرعت ارزيابي نمود.
6-    در اختيار داشتن يك سند دائمي از كليه مراحل بازرسي و اسكن
7-    بازرسین میتوانند کل طول جوش را جهت تطبیق با نتایج ارائه شده مجددا تفسیر نمایند.
8-    عدم نیاز دسترسي به دو طرف قطعه كار
9-    امكان بازرسي قطعات ضخيم
10-    امكان بازرسي اشكال پيچيده
11-    حساسيت خوب نسبت به تشخيص انواع عیوب جوش
12-    قابلیت ارائه گزارش تعمیراتی بر اساس حد تعیین شده توسط کارفرما
13-    قابليت ارائه گزارش ديجيتالي و چاپي تمام رنگی توسط نرم افزار سيستم
14-    قابليت انجام آزمون با سرعت 10 تا 50 متر در یک شیفت کاری و حداکثر 150 متر در روز با سه شیفت کاری

  کاربردها:

1-    بازرسی و کنترل جوش در خطوط لوله، ظروف تحت فشار و مخازن قطعات و تجهیزات صنعتی مورد استفاده در واحدهای نفتی، گازی و پتروشیمی، نیروگاهی و هوافضایی .
2-    شناسايي، مستندسازي و ارزيابي عيوب جوش در طول فرايند ساخت
3-    پايش هنگام سرويس جوش قطعات و تجهيزت حساس

شاخصهای اقتصادی:

1-    در صورت جایگزینی با روش رادیوگرافی:
2-    افزايش سرعت بازرسي
این روش به لحاظ راندمان کاری بسیار کاربردی بوده و میتواند در زمان پیشبرد پروژه تاثیر محسوسی داشته باشد. بطور مقایسه حتی یک سرجوش نیاز به طی یک چرخه 24 ساعته از مرحله شروع تا تفسیر در تست رادیوگرافی داشته که این زمان در این روش به حد اکثر یک ساعت زمان انجام تست و تفسیر نیاز دارد.
3-    کاهش موثر خطرات ایمنی
 از نقطه نظر سیاست گذاری ایمنی این روش بسیار ساده بوده ولی در روش رادیوگرافی ، محدوده زیادی از کارگاه میبایست از افراد عادی تخلیه شده و همچنین پرتونگاری با توجه به خطرات جانی زیاد میبایست همواره تحت نظارت بخش ایمنی انجام گردد. در این روش خطرات ایمنی صرفا به خطرات طبیعی و محیطی محدود شده و بخش عمدهای از مسئولیتهای ایمنی مرتفع میگردد.  با توجه به عدم محدودیت ایمنی انجام کار در تمام ساعات امکانپذیر بوده و این امر موجب بهبود زمان پیشرفت پروژه میشود و همچنین بازرسین محترم این امکان را دارند که در صورت لزوم جهت نظارت در کارگاه حضو داشته باشند.
4-    عدم نیاز دسترسي به دو طرف قطعه كار
در روش رادیوگرافی میبایست دو طرف جوش جهت نصب فیلم و قرار گرفت چشمه دسترس باشد که در این روش ضروري نبوده و با دسترسي به يك طرف قطعه كار نيز بازرسي انجام ميشود.
5-    امكان بازرسي قطعات ضخيم
با توجه به محدودیت چشمههای رادیوگرافی به ضخامتهای پایین و قابلیت نفوذ بالای صوت در این روش امکان بازرسی قطعات بسیار ضخیم نیز میسر میباشد
6-    ارائه گزارش در زمان اجرای عملیات بازرسی به گونه ای که عملیات تعمیراتی میتواند همزمان با بازرسی آغاز گردد.
7-    منطبق بودن بر کد و استاندارد های بین المللی (API, ASME, ASTM & …)
8-    پايين آمدن زمان بازرسي به دليل سرعت مناسب اين روش

   گزارش :

 براي استفاده صنعتی از اين سيستم، نرم افزاري توليد شدهاست كه دادههای ارسالی در محدوده زاویهای خاصی را پردازش ميكند و در زمان اجرای عملیات بازرسی گزارش را آماده ميسازد.
گزارش كار با نرمافزار ويژه دستگاه تهيه شده كه شامل سه بخش میباشد:
بخش اول در این بخش (صفحات ابتدایی هر گزارش ) معمولا اطلاعات اصلی در مورد آزمون موجود میباشد.
بخش دوم در این بخش معمولا اطلاعات خلاصهای از کلیه نواحی مورد آزمون بصورت یک یا چند جدول گردآوری شده است .
بخش سوم در این بخش معمولا اطلاعات هر ناحیه مورد آزمون بصورت تفکیکی گردآوری شدهاست .

    دانلود های این بخش