Wavemaker G4

 آشنایی با روش:

 بازرسي و پایش خطوط لوله به روش امواج هدایتشونده، فنآوری نوینی است که بسیار پر سرعت، كارآمد و كمهزينه ميباشد. در این روش با استفاده از امواج هدایت شونده، عیوبی از قبیل ترک و خوردگی در فواصل طولانی از خطوط لوله ردیابی و نمایش داده میشوند. در روشهای متداول از قبیل ضخامتسنجی با استفاده از امواج التراسونیک، تنها ناحیهی کوچکی در زیر پروب تست میشود و این روش برای بازرسی خطوط لوله روشی است بسیار کُند و هزینه بر، که بایستی بصورت متناوب محل مشخصی از سازه را انتخاب و تست نمود و امیدوار بود که محل تست شده نمایندۀ تمام لوله باشد. روشهای سُنتی در مکانهایی که که خط لوله قابل دسترس نباشد مانند خط لولههای واقع در ارتفاع، زیر عایق و مدفون، کاربرد ندارند و در بازرسی لولههای عایقدار، بایستی عایق به طور کامل از روی سازه برداشته شود.
 بررسی و ارائه گزارش مستند از مساحت وسیعی از سازه و با استفاده از یک پروب بسیار جالب خواهد بود، این عمل با استفاده از امواج هدایت شونده در طول خط لوله امکانپذیر میباشد.

 دستگاه Wave Maker G4 از مجموعهای از ترانسدیوسرها
( اصطلاحا بعنوان حلقه نام برده میشوند) که بصورت منظم در کنار هم قرار گرفتهاند، جهت انجام بازرسی استفاده میکند. در این روش حلقه بدور لولۀ آمادۀ تست بسته شده، سپس اپراتور دستگاه ، تست اولیهای جهت حصول اطمینان از کالیبره بودن ترانسدیوسرها و همچنین اطمینان از متراژ لولههایی که تحت پوشش موجهای پیچشی قرار میگیرند انجام میدهد.
لازم بذکر است که برای انجام بازرسی امواج هدایتشونده نیاز به استفاده از ماده واسط متداول در روش سنتی التراسونیک نمیباشد.

توانمندی ها :

-    قابليت آزمون خطوط لوله با جنس مغناطيسي و غيرمغناطيسي
-    حساسيت بسيار بالا در تشخيص خوردگی و انواع عیوب لوله
-    تعیین مکان دقیق عیب در راستای طول لوله به همراه جانمایی دقیق ساعت قرارگیری عیب در محیط لوله
-    توانايي آزمون خطوط لوله با قطر و ضخامتهاي مختلف
-    انجام آزمون در دماي محیط تا ◦c180درجه ( در دماهای بالای ◦c70 درجه از حلقههای ویژهای استفاده میشود.)
-     با تمیزکاری حدود 20 سانتیمتر از محیط لوله و نصب حلقه در آن ناحيه امكان تست در هر طرف از حلقه از 1 الي 200 متر وجود دارد.
-    زمان مورد نياز براي انجام تست و گردآوري اطلاعات از هر موضع مورد آزمايش در حدود چند دقيقه است.
-    متراژ لولههای تحت پوشش امواج برای لولههای مدفون حدود 1 تا 20 متر از هر طرف حلقه و برای لولههای روی زمین حدود 40 تا 200 متر از هر طرف حلقه تخمین زده شدهاست. (مقدار مؤثر اتشار امواج پیچشی اولتراسونیک به عوامل مختلفی از قبیل نوع خاک برای سازههای مدفون، نوع عایق ، وضعیت لوله ، قطر لوله، نوع ساپورتها و همچنین نوع عیب موجود در لوله بستگی دارد.)

 کاربردها:

 
-    قابليت بازرسي و پايش خطوط لوله كه از نظر بروز عيوب و انواع خوردگيها از حساسيت و ريسك خطر بالايي برخوردار هستند.
-    خطوط لولههايي كه دسترسي مستقيم به آنها وجود ندارد.
    مانند: خطوط لوله زير زميني، داخل غلاف، ‌زير دريايي،‌ زیر جاده،       نزديك به هم،‌ محصور در پشت ديوارهها، زیر عایق، واقع در ارتفاع
    بسيار بلند و....

-  خطوط لولههايي كه امكان بازرسي آنها توسط توپك هوشمند1
وجود ندارد مانند بخشهايي از خطوط لوله كه مكان مخصوص ورود و خروج
توپك هوشمند براي آن تعبيه نشدهاست، خطوط لوله با قطر پايين، اتصالات
و شيرها، جايي كه توپك هوشمند با سرعت پايين نتواند حركت كند و...
-    قابلیت بازرسی خطوط لوله با دمای بالا

    شاخصهای اقتصادی:

-    عدم نیاز به نصب داربست کلی برای خطوط لوله در ارتفاع
-    عدم نیاز به برداشتن كلي عايق ، رنگ و پوشش قير اندود
-    عدم نياز به خاكبرداري كلي برای بازرسی خطوط لوله زیر زمینی 

-    قابليت بازرسي حين سرويس
-    پايين آمدن زمان بازرسي به دليل سرعت بالاي اين روش ( چندصد متر در روز برای خطوط لوله در سایتها و چندین كيلومتر در روز برای خطوط لوله انتقال )
-    برای خطوط لوله رو زمینی و زیر زمینی به ترتیب نیاز به تمیز کاری 20 تا 100 سانتیمتر از محیط لوله جهت نصب حلقه است. لذا به همين دليل نيازي به تميزكاري داخلي (در بازرسي به روش توپك هوشمند) و تميزكاري خارجي كلي (در ضخامت سنجي التراسونيك) نميباشد.

   گزارش :

 براي استفاده صنعتی از اين سيستم، نرمافزاري توليد شده است كه دادههای ارسالی در محدوده فرکانسی خاصی را پردازش ميكند و در مدت چند دقيقه گزارش را آماده ميسازد گزارش اولیه شامل نمودارهای تست به دو صورت میباشد  نمودارهای A-Scan و  C- Scan


A-Scan : این نمودار اصلی تست میباشد و به صورت Distance-Amplitude است که موقیعت عیوب را در راستای خط لوله با توجه به بزرگی آن مشخص میکند.
 C- Scan : این نمودار به صورت Distance – Clock  می باشند که شدت و موقعیت محیطی عیوب را در راستای خط لوله و به صورت نمای بالایی به صورت رنگی نمایش میدهد. در هنگام مانیتورینگ عیوب هر دو نمودار را خواهیم داشت.


گزارش نهایی بازرسی به روش امواج هدایت شونده  شامل سه بخش اصلی میباشد که اطلاعات مربوط به هر بخش به شرح ذیل میباشد:

بخش اول  
در این بخش (صفحات ابتدایی هر گزارش ) اطلاعات اصلی در مورد آزمون موجود میباشد که شامل موارد زیر است:
مشخصات کارفرما ، مجری ، پروژه و قطعه مورد آزمون
مشخصات در خواست کار ، شماره گزارش ، تاریخ اجرا
مشخصات کامل قطعه مورد آزمون مانند جنس ، ضخامت، .....
مشخصات دستگاه ، رینگهای مورد استفاده
مشخصات استاندارد ، آییننامه بازرسی ، روش بازرسی و ....
گراف سیگنال ارسال شده در قطعه مورد آزمون که درآن اطلاعات موقعیتیابی عیوب و مکان نصب سنسور مشخص شده است.
حجم کار انجام شده
تفسیر و نتیجه آزمون

بخش دوم
در این بخش اطلاعات خلاصهای از کلیه علائم موجود در گراف سیگنال مورد آزمون بصورت جدول گردآوری شده است.

 

بخش سوم
در این بخش ایزومتریک قطعه بازرسی شده بصورت شماتیک نشان داده شده است. مکان نصب سنسور توسط مثلث و حجم بازرسی شده توسط خط چین مشخص شده است.

    دانلود های این بخش